Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕКЛАМА В ИЗДАНИЯТА НА АТИКА ЕВА  АД

 1. ПРЕДМЕТ
Настоящите Общи условия регламентират условията за приемане и излъчване на търговски съобщения  в изданията на „Атика Ева “ АД , ЕИК 203710135 , със седалище  адрес на управление гр. София , ул.Христо Белчев 1, ет,6 , от една страна и /или Рекламодателите и Рекламните агенции (наричани по-долу и само Възложител/и).

Настоящите общи условия са задължителни за Атика Ева АД  от една страна и за рекламодателите и рекламните агенции от друга страна .

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
• Под „Търговски съобщения“ се разбира всеки текстов или графичен материал, публикуван срещу заплащане в изданията на “ Атика Ева “ АД, • „Рекламни материали“ означава всички видове електронни носители на информация, посредством които Възложителя предоставя на “ Атика Ева “ АД проект на подлежащата на публикуване по силата на този договор Реклама.
„Издания“ означават печатните издания и онлайн (дигитални) продукти на “ Атика Ева “ АД.

Отношенията между “ Атика Ева “ АД и Рекламодателите/Рекламни агенции, желаещи да публикуват/ излъчват срещу заплащане реклами в изданията на “ Атика Ева “ АД и в съответните  сайтове „, се уреждат въз основа на писмен заявка –договор, или само договор  между страните, който регламентира прилагането на настоящите Общи условия или въз основа на писмена заявка/ поръчка, с потвърждаването на която се счита, че Възложителите удостоверяват съгласието си с Общите условия.

При противоречие между настоящите Общи условия и предвиденото в договора между страните или заявката, предимство имат договорът или заявката. В определени случаи (когато няма подписан договор между двете страни или в случай на единична публикация), по преценка на “ Атика Ева “ АД, отношенията с Рекламодател/ Рекламна агенция се уреждат въз основа само на изготвен медиа план или оферта, съдържаща медиа план, изпратен от едната страна до другата страна по електронна поща .

Така изпратеният/та медиа план/ оферта има обвързваща сила за страните от момента на получаване на потвърждение/съгласие от другата страна за/с изпратения й медиа план или оферта. Съгласието може да бъде изпратено по електронна поща или факс. С одобряването на офертата/медиа плана Възложителите се съгласяват настоящите Общи условия да се прилагат в отношенията с “ Атика Ева “ АД по повод публикуването/излъчването на реклама на Възложителя.

1.3. Изменение на Общите условия

Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни едностранно от “ Атика Ева “ АД. Изменените и/или допълнени Общи условия се публикуват в сайта на “ Атика Ева “ АД – atticaeva.bg в раздел „Общи условия“.

Рекламодателят/Рекламната агенция се уведомяват за настъпилите промени в Общите условия чрез публикуването им на сайта на “ Атика Ева “ АД или със съобщение по електронна поща, като имат възможност да се запознаят с тях и в 14-дневен срок от публикуването им да заяви писмено, че не е съгласен с промените. Ако в рамките на този срок не постъпят писмени възражения счита се, че Рекламодателят/Рекламната агенция са приели измененията и те ги обвързват. Променените условия са обвързващи за “ Атика Ева “ АД от момента на публикуването им на адрес www.atticaeva.bg, освен ако изрично не е указано друго

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕКЛАМНИТЕ ФОРМИ И РЕКЛАМНИТЕ МАТЕРИАЛИ. ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕКЛАМАТА.

2.1. Всяка рекламна форма, предадена на “ Атика Ева “ АД, трябва да бъде законна, и вярна. Отговорността за съдържанието на заявената реклама и съответствието на текста и изображението й с нормативните разпоредби на българското законодателство се носи от Рекламодателя/ Рекламната агенция.

2.2. Рекламната агенция/рекламодателят с подписване на Бизнес споразумение гарантира и декларира, че:

има законово, договорно или отстъпено по друг легален начин право да използва за излъчване включените в рекламните форми графични и словни марки;

е уредило изцяло взаимоотношенията си, включително по използването и имуществените, с авторите на търговското съобщение и с всички други носители на авторски и сродни права, чиито произведения са използвани в търговското съобщение, в съответствие с изискванията на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), Закона за марките и географските означения (ЗМГО) и останалото приложимо българско законодателство, включително че е получил от тези носители или от съответните упълномощени от тях организации за колективно управление на права всички необходими разрешения за използването на създадените от тях обекти на авторско и сродни права в програмите на Атика Ева АД за всички технически средства за тяхното предаване и препредаване;

ще урежда в бъдеще изцяло и в съответствие с българското законодателство и за своя сметка всякакви претенции на носителите на авторско и сродни права върху търговското съобщение и включените в него обекти на авторско и сродни права, и ще освобождава и обезщетява Атика Ева АД от всякакви претенции, направени по съдебен или извънсъдебен ред, от автори и носители на сродни права във връзка с търговското съобщение и че при евентуалното предявяване на такива претенции пряко към Атика Ева АД ще ги удовлетворява изцяло и за своя сметка, в случай че е установено по безспорен начин, че са основателни;

търговското съобщение, чието излъчване се възлага, е изработено в съответствие с изискванията на ЗРТ, ЗАПСП, Закона за защита на потребителите (ЗЗП), ЗМГО, Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) и останалото приложимо българско законодателство.

2.3. Не се допуска излъчване на рекламни форми на стоки, услуги или лица, които са под специален разрешителен режим съгласно законови и нормативни разпоредби, без да са налице всички необходими документи, доказващи право на съответната дейност или производство.

2.4. Задължение на Рекламодателя/Рекламната агенция е да провери точното съдържание на всяка рекламна форма/материал. При установяване на грешка в рекламната форма, Рекламодателят/Рекламната агенция е длъжен да уведоми веднага служител от Рекламния отдел на “ Атика Ева “ АД, както и да предостави рекламен материал с коректна информация.

2.5. “ Атика Ева “ АД не носи отговорност за допусната грешка в предоставена от Възложителя рекламната форма.

III. ПРЕДАВАНЕ НА РЕКЛАМНИТЕ МАТЕРИАЛИ, ОТКАЗ ОТ МЕДИЯ ПЛАН И ОТГОВОРНОСТИ

3.1. Рекламната Агенция подава рекламни форми и търговски съобщения , съобразени с техническите изисквания на “ Атика Ева “ АД. “

Атика Ева “ АД си запазва правото да откаже публикуването на рекламни форми, които не отговарят на Техническите изискванията на “ Атика Ева “ АД предвидени в рекламните тарифи на съответните издания на “ Атика Ева “ АД докато рекламните форми бъдат приведени в съответствие с тях.
3.2. Стандартни, готови рекламни форми следва да се предоставят не по-късно от 3 (три) работни дни преди старта на кампанията. Всяко забавяне в предоставянето на рекламните форми по вина на Рекламодателя/Рекламната агенция е за негова сметка.
3.3. Нестандартни, готови рекламни форми се приемат не по-късно от 5 (пет) работни дни преди старта на кампанията за одобрение. Всяко забавяне в предоставянето на рекламните форми по вина на Рекламодателя/Рекламната агенция е за негова сметка.
4.1. При отказ от страна на Рекламодателя/Рекламната агенция да предостави необходимите материали за проверка на рекламните форми предвид Техническите изисквания на “ Атика Ева “ АД, същото си запазва правото да откаже излъчването, респективно публикуването на рекламните форми.

4.2. В случаите, в които Рекламодателя/Рекламната агенция не осигурят необходимите материали за проверка на рекламните форми от страна на “ Атика Ева “ АД, “ Атика Ева “ АД не носи отговорност ако рекламните материали нанасят морални щети. Отговорността за съдържанието и визията е изцяло за Рекламодателя/Рекламната агенция. В този случай “ Атика Ева “ АД си запазва правото да прекрати излъчването на рекламната форма.

 1. 5. При отказ от рекламна кампания, намаляване или отмяна на излъчвания и други промени във вече съгласувания и потвърден медиа план, извършени преди старта на рекламната кампания, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на ‘Атика Ева “ АД неустойки, както следва:
  1. В случай на отказ от рекламната кампания в срок по-малко от 3 (три) работни дни преди планирания старт на кампанията, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на “ Атика Ева “ АД неустойка в размер на 20% от брутната стойност на рекламната кампания, но не по-малко от 200 (двеста) лева.
  5.2. В случай на отказ от рекламната кампания в срок от 3 (три) до 5 (пет) работни дни преди планирания старт на рекламната кампания, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на “ Атика Ева “ АД неустойка в размер на 10% от брутната стойност на рекламната кампания, но не по-малко от 100 (сто) лева.
  5.3. Рекламодателят/Рекламната агенция не дължи неустойка в случай, че отказът е направен в срок повече от 6 (шест) работни дни преди старта на рекламната кампания.
  5.4. В случай на намаляване на заявен и потвърден бюджет на рекламната кампания, в срок по-малко от 3 (три) работни дни преди планирания старт на кампанията, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на “ Атика Ева “ АД неустойка в размер на 20% от брутната сума на разликата в стойностите между двата бюджета, но не по-малко от 100 (сто) лева.
  5.5 В случай на намаляване на заявен и потвърден бюджет на рекламната кампания, в срок от 3 (три) до 5 (пет) работни дни преди планирания старт на рекламната кампания, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на “ Атика Ева “ АД неустойка в размер на 10% от брутната сума на разликата в стойностите между двата бюджета, но не по-малко от 100 (сто) лева.
  5.6. Рекламодателят/Рекламната агенция не дължи неустойка ако намаляването на заявен и потвърден бюджет на рекламната кампания е направено в срок повече oт 6 (шест) работни дни преди старта на рекламната кампания.
  6. При оттегляне на заявка/поръчка за реклама в печатните издания на “ Атика Ева “ АД от страна на Рекламодател/Рекламна агенция:

6.1. при оттегляне на заявка/поръчка за реклама в списанията 10 (десет) дни преди датата на разпространение Възложителят дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от стойността на заявената реклама. След този срок заявка/поръчка не може да се оттегли и се калкулира и дължи цялата стойност на поръчката.

6.2. при оттегляне на заявка/поръчка за разпространение на вложки във в. списанията до 5 (пет) работни дни преди датата на разпространение Възложителят дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от стойността на заявената реклама. След този срок заявка/поръчка не може да се оттегли.

IV. ВЪЗЛАГАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ПРОВЕРКА НА РЕКЛАМНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

 1. Рекламодател или Рекламна агенция възлага на “ Атика Ева “ АД публикуването/излъчването на рекламна форма посредством индивидуален писмен договор, въз основа на предварително одобрен от страните медиа план – схема за публикуване/излъчване на рекламни форми или по заявка/поръчка в случай на единична публикация. Във всеки медиа план се определят клиентът, периодът, последователността и други условия на рекламирането.
  10. Медиа планове за онлайн кампании се приемат не по-късно от 3 (три) работни дни преди старта на кампанията, след проверка заетостта на позициите.
 2. “ Атика Ева “ АД проверява и приема в срок заявките/ поръчките на Рекламодател/Рекламна агенция, като прави всички свои възражения по подаваните от последния/та медиа планове и рекламни материали в следващия работен ден след деня на предаването им. Ако в този срок не са направени възражения от “ Атика Ева “ АД, счита се, че медиа плановете и рекламните материали са приети без възражения. “ Атика Ева “ АД има право да не приема за публикуване реклами, съдържанието и/или оформлението на които според мнението на “ Атика Ева “ АД не отговаря на концепцията на изданието, моралните и етичните норми, а така също противоречи на действащото законодателство на Република България.

За отказа си от публикуване поради изброените основания “ Атика Ева “ АД уведомява своевременно Възложителя и посочва необходимостта от замяна с нови рекламни материали.
12.В случай на технически и/или технологични проблеми “ Атика Ева “ АД си запазва правото за промени в позиционирането и размерите на рекламните форми, предварително съгласувано с Рекламодателя/Рекламната агенция.
13.  При  невъзможност за   реализация на  медиа план за онлайн кампания или части от него, поради заетост на позиции или други причини, “ Атика Ева “ АД съгласува с Рекламодателя/Рекламната агенция преместването им в друга позиция и/или сайт. Задължението на “ Атика Ева “ АД се ограничава до реализиране на неизлъчените части от медиа плана по начин, съгласуван с Рекламодателя/Рекламната агенция, като “ Атика Ева “ АД се задължава да излъчи общия брой закупени импресии за съответната кампания, без да гарантира равномерно разпределение по дни на рекламните излъчвания. “ Атика Ева “ АД не дължи връщане на платени суми по кампанията.

V.ЦЕНОВА  ПОЛИТИКА

14. Рекламните форми се публикуват/ излъчват по възлагане на Рекламодател/Рекламна агенция срещу заплащане на възнаграждение, определено съобразно действащата Рекламна тарифа на съответното издание на “ Атика Ева “ АД и в сроковете, уговорени в завка-договора.
15. “ Атика Ева “ АД има правото да променя рекламните тарифи по всяко време. При промяна  на цените, предвидени в рекламната тарифа, цените на всички предплатени от Рекламодателя/Рекламната агенция заявки/ поръчки в срока на договора се преизчисляват и привеждат в съответствие с новата тарифа. Рекламодателят/Рекламната агенция е защитен/а от евентуално увеличение на рекламните тарифи само в границите на вече платени медиа планове.
16. Закупените от Рекламна агенция рекламни позиции са притежание на Рекламната агенция в полза на неин указан клиент и не могат да се прехвърлят в полза на трети лица, освен ако изрично не е уговорено друго в писмен вид. Всички по следващи сделки със закупени позиции следва да бъдат одобрявани за публикация от Рекламния директор на “ Атика Ева “ АД.
17. Договорените суми за реклама се заплащат авансово, но не по-късно от 3 (Три) работни  дни преди старта на рекламната кампания по про-форма фактура, издадена от “ Атика Ева “ АД или в друг договорен между страните срок.  Сумите  на годишна база се заплащат по договаряне.
18. При забавяне на дължимите плащания “ Атика Ева “ АД си запазва правото да отложи или спре реламната кампания до заплащане на дължимото възнаграждение.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 1. “ Атика Ева “ АД се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Рекламодателя/Рекламната агенция за нормално ползване на услугите – предмет на настоящите общи условия и индивидуалния писмен договор или заявката/ поръчка.
  20. Рекламодателят/Рекламната агенция се съгласява да се придържа към условията, определени от “ Атика Ева “ АД, във връзка с изискванията по отношение на рекламните материали и форми, технологичните срокове за работа на “ Атика Ева “ АД, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от “ Атика Ева “ АД и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на услугите.

VIІ. ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО ПОВОД ИЗЛЪЧВАНЕТО НА ОНЛАЙН РЕКЛАМНИ ФОРМАТИ

21.1. Рекламодателят/Рекламната агенция следва да отправи претенциите си относно излъчването на рекламните форми в срок до 10 (десет)  работни дни  , считано от старта на съответната рекламна кампания. В случай, че претенциите са предявени след изтичането на този срок, “ Атика Ева “ АД не е длъжно да разгледа съответната претенция и не дължи компенсация.В случай на приети възражения, “ Атика Ева “ АД се задължава да осигури излъчването на съответната рекламна форма съгласно исканията на Рекламодателя/Рекламната агенция, за своя сметка.

VIІІ. СРОК НА ДОГОВОРИТЕ ЗА РЕКЛАМА. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 1. Срокът на писмения заявка-договор за публикуване на реклама се определя в него. В случай, че отношенията между страните са уредени въз основата на одобрена оферта или медиа план, договорът между страните се счита сключен за срок до изпълнението на съответната рекламна кампания.

23.Заявка-Договорът се прекратява с изтичане на определения в него срок и на други основания предвидени в договора. Договорът за реклама може да бъде прекратен от “ Атика Ева “ АД едностранно без предизвестие при системно неизпълнение на задълженията за плащане от страна на Рекламодателя / Рекламната агенция.

 1. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
 2. “ Атика Ева “ АД не гарантира и не носи отговорност за постигнатата ефективност на рекламата на Рекламодателя/Рекламната агенция, публикувана/ излъчвана съгласно настоящите Общи условия и писмения договор/ заявка/ медиа план.
 3. Рекламодателят/Рекламната агенция е длъжен да обезщети “ Атика Ева “ АД за всички претърпени вреди и направени разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници и материали, които Рекламодателят/Рекламната агенция е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от “ Атика Ева “ АД услуги в нарушение на действащото българско законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия и/или добрите нрави.
 4. При неточно публикуване или пропуск за публикуване на рекламата (в печата, в онлайн и мобилни страници или в интернет) по причини, за които “ Атика Ева “ АД отговаря, Възложителят има право компенсация, изразяваща се в повторна публикация на рекламата, респективно в публикация по възможност в следващия брой на съответното издание или компенсация в периода на рекламната кампания или при следваща рекламна кампания.X. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27  АТИКА ЕВА АД  има задължения и носи отговорност към рекламната агенция/рекламодателя, единствено въз основа на тези Общи условия и Бизнес споразумението за излъчване на рекламни материали. Всички други задължения, гаранции или условия (подразбиращи се или от друг характер) са изключени.

Чл. 28 Всички клаузи на Бизнес споразумението, на приложенията и анексите към него са строго конфиденциални и представляват производствена и търговска тайна и страните се задължават да не разкриват никоя от договорените клаузи, както и всяка друга информация, станала известна на страните по него, относно организацията и дейността на страните, ноу-хау, полезни модели, лична информация за служителите и друга информация, която може да се счита за конфиденциална, освен при изрично взаимно съгласие, в случаите, когато страната сама е направила общодостъпна, или при изпълнение на законови разпоредби. Всяка от страните се задължава да изисква от своите служители, агенти и съконтрагенти спазването на тази разпоредба.

Чл. 29. (1) Всички уведомления следва да бъдат извършвани писмено – чрез подаване на писмо с входящ номер на страните, по пощата с препоръчано писмо или чрез факс и се считат за направени на датата на доставянето.

(2)Писмена форма се приема за спазена и при кореспонденция по електронна поща, съгласно посочената във всяка Бизнес

Чл.30. Настоящите Общи условия , утвърдени от Изпълнителния директор на Атика Ева АД, са последно

изменени на 31.08.2018 и са в сила за всички реклами публикувани след 01.09.2018 г.